Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie miasta i gminy Wolsztyn uczniom wymienionym w art. 90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku


Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2

2) stypendium szkolne może również zostać przyznane z urzędu


Termin składania wniosków :

od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego

od 1 sierpnia do dnia 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie terminu.


Miejsce składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 47

w godzinach urzędowania Ośrodka


Kryteria przyznania stypendium:

Art. 90 d ustawy o systemie oświaty wyróżnia dwie przesłanki przyznania stypendium: spełnienie kryterium niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą przykładowo warunkują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania niepełna rodzina czy wystąpienie zdarzenia losowego. Obydwa kryteria (kryterium dochodowe i którakolwiek lub kilka jednocześnie spośród przyczyn mieszczących się w pojęciu tzw. trudnej sytuacji rodzinnej) muszą być spełnione łącznie.

Miesięczny dochód rodziny ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.


Opłaty:

Wydana decyzja nie podlega opłacie.


Sposób załatwienia:

Stypendium szkolne będzie wypłacane na podane przez wnioskodawcę konto osobiste lub w inny wskazany we wniosku sposób:

1) z okres od 1 września do 31 grudnia – w terminie do 31 grudnia każdego roku,

2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez osobę uprawnioną w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, powodującego trudną sytuacje materialną ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.


Wniosek o zasiłek szkolny składa
:

1) pełnoletni uczeń,

2) rodzic ( opiekun prawny),

3) dyrektor szkoły,

4) może być również przyznany z urzędu,


Przez zdarzenie losowe należy rozumieć przede wszystkim:

1) pożar lub zalanie mieszkania,

2) nagła choroba w rodzinie ucznia,

3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

4) nieszczęśliwy wypadek, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,

6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwała nr XLVIII/560/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn


Dokumenty do pobrania
 

 
stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".