Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

 NABÓR WNIOSKÓW - OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2023

 

Gmina Wolsztyn uzyskała wsparcie finansowe na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program realizowany będzie w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Wskazane powyżej usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Otrzymana kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 211.200,00 zł, z czego:

 • 144.000,00 na realizację usług w ramach pobytu dziennego,
 • 67.200,00 zł na realizację usług w ramach pobytu całodobowego.

Dokumenty dla osób opiekujących się osobami zależnymi, chętnych do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej, można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. Komorowska 1B, w godzinach 10:00 – 13:00.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 4. Klauzula informacyjna RODO 2023 -  podpisana

 
stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".