Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 #DOSTĘPNY URZĄD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych https://ops.wolsztyn.pl/https://opswolsztyn.bipweb.pl oraz https://ddp.wolsztyn.pl na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- brak opisów alternatywnych dla zdjęć, obrazków i filmów,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Wyłączenia spod obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej to m.in.:

- multimedia nadawane na żywo,

- dokumenty, multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku,

- mapy internetowne i interaktywne,

- treści, które nie zostały wytworzone przez podmiot.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- powiększenie czcionki,

- podświetlenie linków,

- ustawienie wysokiego kontrastu,

- regulowane odstępy,

- zatrzymanie animacji,

- kursor,

- podpowiedzi.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie prosimy o kontakt z dyr. Sylwią Kusior (ops@wolsztyn.pl), tel. 68/384-33-76 wewn. 29).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności.doc

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować dostęp alternatywny.doc do informacji.

adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dostępność architektoniczna.doc
stat4u
Osób online: 2
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".