Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.



Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP






 



Dodano: 2024-02-15, OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
„Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację Programu – 359.448 zł

Przyznana kwota środków finansowych na realizację Programu – 195.840 zł

Z uwagi na znaczącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną, a przyznaną na realizację zadania Program realizowany będzie wyłącznie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnoisprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością wymagającą stałej opieki.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 7 do Programu wraz z załącznikami (klauzulą informacyjną - załącznik nr 12 do Programu  oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi - oryginał orzeczenia do wglądu) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B (dział pomocy społecznej).

Rekrutacja uczestników do Programu prowadzona będzie zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Termin naboru kart: 20 lutego 2024 r. - 15 marca 2024 r.

Informacji na temat programu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie pod numerem telefonu 68 384 33 76 wew. 45, 46, 47.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze uczestników do programu
Regulamin
Program
Zał nr 7 do Programu
Zał nr 12 do Programu

 






stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".