Harmonogram wypłat zasiłków w 2023 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2023-01-03, W miesiącu styczniu 2023 roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie

W miesiącu styczniu 2023 roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie, który usytuowany jest przy ul. Komorowskiej 1D, w sąsiedztwie Dziennego Domu „Senior+” oraz Gminnego Żłobka „Tęczowa kraina”.

Dom jest placówką wsparcia dziennego, funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, posiada 30 miejsc. Przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Wolsztyn, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

  1. osób przewlekle psychicznie chorych;
  2. osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
  3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;
  4. osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością, do zapoznania się  z naszą ofertą naboru.


Procedura kierowania i przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie obejmuje cztery typy:

  • typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
  • typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
  • typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonym

2. Wniosek o skierowanie do domu składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, działającego z upoważnienia Burmistrza Wolsztyna, po wcześniejszym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

4. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie określa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. W razie braku miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

5. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie.

6. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.

7. Każda osoba kierowana lub jej opiekun przed przyjęciem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie zostaje poinformowana o zasadach funkcjonowania domu i zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.


Wszelkich informacje w sprawie rekrutacji uczestników można uzyskać:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B, tel. 68 3843376
  • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie, ul. Komorowska 1D, tel. 507 760 789

W dniu 17 stycznia 2023 roku od godz. 9:00 do 13:00 zapraszamy na Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy

Placówka będzie w tym dniu do Państwa dyspozycji!

Zapraszamy do zwiedzania domu, a także zapoznania się ze sposobem jego funkcjonowania  oraz bogatą ofertą zajęć.

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!!!


Załączniki do pobrania:

1. wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie;

2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych; 

3. zaświadczenie lekarza rodzinnego  o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

 


stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2023
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".