Harmonogram wypłat zasiłków w 2024 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-09-19, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu zaprasza do nauki w zawodzie pracownika socjalnego.

Nauka w Kolegium jest bezpłatna, bez ograniczeń wiekowych, bez egzaminów wstępnych, trwa trzy lata w systemie dziennym lub zaocznym, wymogiem koniecznym ustawowo jest posiadanie matury. Informacji na temat kierunku i naboru udziela p. mgr Justyna Dutkiewicz – kierująca działalnością Kolegium, pod nr tel.: 516 059 408. Rok szkolny trwa od października. ZAPRASZAMY!

Wymagane dokumenty:

– podanie: PODANIE – KPSS
– oświadczenia RODO: RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych , RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
– oryginał świadectwa maturalnego
– 4 zdjęcia legitymacyjne

INFORMACJE O ZAWODZIE

Zawód pracownika socjalnego zajmuje wysoką pozycję w rankingu zawodów, których stopień atrakcyjności w obecnej rzeczywistości i  w przyszłości będzie bardzo wysoki. Proponujemy zdobycie zawodu, który pozwala nieść profesjonalną pomoc potrzebującym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Klientami pracownika socjalnego są najczęściej ludzie starsi, niepełnosprawni, osoby bezdomne, uzależnione oraz rodziny dysfunkcyjne. Pracownik socjalny może znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej m.in.: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, leczniczych, zakładach karnych, szpitalach i domach dziecka.

GŁÓWNE ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO:

– dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów;
– prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej;
– wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych;
– inicjowanie nowych form udzielania pomocy;
– współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijanie programów społecznych;
– ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb oraz problemów społecznych mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz rozwiązywanie kwestii społecznych;
– współpraca z innymi profesjonalistami, instytucjami i organizacjami mającymi na celu doskonalenie już istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej;
– uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia i dokształcania, podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych.

Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

https://wsck.pl/kolegium/


stat4u
Osób online: 4
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".