Harmonogram wypłat zasiłków w 2022 r.Skrytka - /OPSWolsztyn/SkrytkaESP


 Dodano: 2022-07-12, Zasady przedłużenia świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie informuje,  że zgodnie z obowiązującym od 25 czerwca br. nowym  brzmieniem § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty:

„§ 4. 1 Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

§ 4. 2 Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego
dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

W związku z wprowadzonymi zmianami, konieczne jest indywidualne analizowanie danej rodziny pod kątem możliwości przyznania przedmiotowego świadczenia pieniężnego, tym samym prosimy Wnioskodawców, ubiegających się o świadczenie pieniężnego  z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy o składanie wniosków w stosunku do każdej rodziny indywidualnie oraz załączenie do wniosku dokumentów wskazanych w poniższej tabeli

 

PRZESŁANKI UMOŻLIWIĄJACE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO WNIOSKU

 

OSOBY, ZA KTORE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Orzeczenie niepełnosprawności 

 

 

1.Orzeczenie o niepełnosprawności
wydane przez:
- powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
- ZUS

2.Dokument  potwierdzający sprawowanie opieki (decyzja, postanowienie itp.)

3.Akty urodzenia dzieci

1/ osoba niepełnosprawna

2/ osoba sprawująca opiekę

3/ małoletnie dzieci tych osób

 

Dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności

 

 

1.Przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania o niepełnosprawności

2.Dokument  potwierdzający sprawowanie opieki (decyzja, postanowienie itp.)

3.Akty urodzenia dzieci

1/ osoba niepełnosprawna

2/ osoba sprawującej opiekę

3/małoletnie dzieciom tych osób

 

Ukończenie:
- 60 lat kobieta
- 65 lat mężczyzna

Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

1/ kobieta pow.60 lat
2/ mężczyzna pow.65 lat

Kobieta w ciąży

 

 

1.Zaświadczenie lekarskie wydane przez polskiego lekarza z zaznaczeniem daty porodu

2.Akty urodzenia dzieci

1/ kobieta w ciąży

2/ małoletnie dzieci tej kobiety

Osoba wychowująca dziecko do 12 miesiąca życia

Akty urodzenia dzieci

 

 

 

1/ opiekun wychowujący dziecko do 12 miesiąca

2/ małoletnie tego dzieci opiekuna

Samotne sprawowanie opieki nad trojgiem dzieci i więcej

 

 

1. Akty urodzenia dzieci

2. Oświadczenie o samotnym sprawowaniu  opieki nad dziećmi

1/ opiekun samotnie wychowujący troje i więcej dzieci

2/ małoletnim tego dzieciom opiekuna

Małoletni wymieniony w art.25a ust 1 ustawy

tj. małoletni obywatel Ukrainy, który przybył bez opieki osoby sprawującej pieczę nad nim

oraz

małoletni obywatel Ukrainy, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy

1. Poświadczenie o wpisie do „ewidencji małoletnich”

2.Postanowienie sądu

3.Akty urodzenia dzieci

1/ małoletni, o którym mowa w art. 25a ust.1ustawy

2/ opiekun tymczasowy tego małoletniego

3/ małoletnie tego dzieci opiekuna

 

- Oświadczenie

 


stat4u
Osób online: 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76

Formularz kontaktowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie www.ops.wolsztyn.pl 2008 - 2022
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia".